/

การสมัครสมาชิกถือเป็นการยอมรับ "เงื่อนไข / ข้อตกลง" ในการสมัคร

เงื่อนไข / ข้อตกลง

1.

ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นจริง

2.

ผู้สมัครต้องเก็บรักษา ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เป็นความลับ

3.

กรุณากรอกรายละเอียดอื่นๆให้ครบถ้วนหลังจากเข้าระบบ

4.

ความผิดใดๆเกิดจากสมาชิก ไม่มีผลผูกพันกับผู้ให้บริการ

5.

การสมัครเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายใดๆจะถูกยกลิกทันที

6.

การยกเลิกสมาชิก ผู้ให้บริการ ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า